Gizlilik politikası

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA

Akasya Çocuk Dünyası A.Ş. (“KidZania”) olarak başta temel hak ve özgürlüklerin korunması olmak üzere, özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması, korunması ve etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. KidZania olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına sahibiz. Şirketimizin KVKK’nın 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamaları bilgi ve onayınıza sunuyoruz.

Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amacı
Şirketimiz, size ve çocuğunuza ait kişisel verileri, hizmetlerin sunulması ve sunduğumuz hizmetler ile ilgili taleplerinizin karşılanması, sizinle iletişim kurulması, rezervasyon ve kayıt yapılması için gerekli iletişimin sağlanması, park içi faaliyet, aktivitelerin ve etkinliklerin gerçekleştirilmesi, bilet satışlarının yapılması, ürün satışlarının yapılması, dijital video içerik satışlarının yapılması, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi (fatura kesimi, park alanındaki alışverişler ile ilgili gider pusulası kesilmesi vb.), parkta güvenliğin sağlanması ve korunması, şirket tanıtımlarının çeşitli kanallar üzerinden yapılması (sosyal medya, basın bülteni vb.), dönemsel kart oluşturulması, sadakat programı (B-KidZanian) gibi özel programlardan faydalanmanızın sağlanması, okullar ile işbirliği yapılarak etkinliklerin gerçekleştirilmesi, gerekli durumlarda teklif paylaşılması, sosyal medya üzerinden yürüttüğümüz kampanyaların geri dönüşlerinin sağlanması, soru ve taleplerinizin cevaplanarak şikayetlerinizin giderilmesi için gerekli sürecin yürütülmesi ve taleplerinizin şirket içinde doğru yere yönlendirilmesi, sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yürütülen süreçlerin organizasyonu, ve sözleşmesel, ticari ve hukuki taahhütlerimizin yerine getirilmesi, marka veya müşteri memnuniyet içerikli pazar araştırmalarının yönetilmesi amaçlarıyla aşağıda yer alan kişisel veri kategorilerinizi içeren bilgi ve belgeler, KVKK ve ilgili diğer mevzuat kapsamında toplanmakta, basılı ve/veya ıslak imzalı olarak veya elektronik ortamda kaydedilmekte ve işlenmektedir.
Bunun yanında onayınıza binaen sizlerle pazarlama amaçlı iletişim kurulabilir. Bu kapsamda kişisel verileriniz, dijital ortamdaki arama motoru optimizasyonu ve arama motoru reklamlarından sorumlu olarak ilgili optimizasyonun yapılması ve reklam modellerinin hazırlanıp reklam mecralarında yayınlanmasının sağlanması, KidZania etkinlikleri ile ilgili size haber ve bülten gibi materyallerin gönderilmesi, izinli pazarlama faaliyetleri yürütülmesi, pazarlama kampanyalarının ve Şirket tanıtım faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenebilecektir.
•  Kimlik Bilgisi (ad, soyad, doğum tarihi, TC kimlik numarası vb.)
•  İletişim Bilgisi (cep telefonu numarası, e-posta adresi, adres)
•  Finans (Ödeme bilgileri)
•  Diğer Bilgiler (veri sahibi ve yakınına ilişkin iletişim bilgisi gibi acil durumda ulaşılacak kişi bilgileri)

Size ve çocuğunuza ilişkin kişisel veriler, Şirket tanıtım ve pazarlama faaliyetleri kapsamında birlikte çalıştığımız medya planlama, satın alma, PR ajansları ve basın kurumları; dijital pazarlama platformu hizmeti sunan şirketler, kargo firmaları vb. hizmet aldığımız firmalar ile, yasal yükümlülüklerimizin gerektirmesi halinde resmi merciler ya da denetçiler ile, hak ve menfaatlerimizin korunması gereken durumlarda avukatlar ve danışmanlar ile, yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde bilişim teknolojileri desteği, güvenlik vb. hizmet aldığımız firmalar, KidZania’nın Türkiye’de bağlı olarak faaliyet gösterdiği Akkök Holding ve Akkök Holding grup şirketleri ile lisans alanı olduğumuz merkezi Meksika’da bulunan KidZania S.A.P.I. de C.V ile güvenliğiniz sağlanarak ve gerekli tedbirler Şirketimizce alınarak, paylaşılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel veriler, Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde sözlü ve yazılı bilgilendirmede bulunularak yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir. Kişisel verileriniz KVKK m. 5/2’de yer alan aşağıdaki hukuki sebepler kapsamında işlenmektedir:
1. a) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
2. a) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
3. c) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
ç) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

KVKK’nın 11. Maddesi Gereği Haklarınız ve İrtibat Bilgilerimiz
KVKK madde 11 uyarınca, KidZania’ya başvurarak kişisel verileriniz hakkında bilgi edinme hakkına sahipsiniz. Kişisel Verileriniz hakkında daha detaylı bilgiye ve aynı zamanda başvuru formuna Şirketimizin www.kidzaniabilet.com adresli internet sitesinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Veri Sorumlusu:
Akasya Çocuk Dünyası A.Ş.
Çeçen Sokak Akasya Alışveriş Merkezi, Acıbadem/İstanbul
Tel: [0850 200 54 39]
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü/ sicil no: [863931]
[www.kidzaniabilet.com]

KIDZANIA BİLET WEBSİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI
İşbu metin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, Çeçen Sk. Akasya Alışveriş Merkezi Acıbadem – Üsküdar / İstanbul adresinde mukim AKASYA ÇOCUK DÜNYASI A.Ş. (Bundan böyle “KidZania” veya “KidZania İstanbul” olarak anılacaktır) tarafından https://shop.kidzaniabilet.com/ adresinde satışı yapılan “KidZania Dijital” biletlerinin satın alma işlemi, ürün satın alma işlemi, dijital video içerik satın alma işlemi sırasında ve sonrasında tarafınıza (bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır) ait kişisel verilerin aktarımı, kullanımı, korunumu, işlenmesi ve paylaşımı hususlarını ele alır.
KidZania İstanbul, kişisel verileri işlerken başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaya, kişisel verileri işlenen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslara özen göstermekte ve kişisel veri işleme faaliyetlerini Kanun’a uygun bir şekilde yürütmektedir. İşbu Politika’da yer alan kavramlar ve terimler, Kanun’da yer alan ilgili kavram ve terimleri ifade etmektedir.
Kullanıcı, https://shop.kidzaniabilet.com/ adresli internet sitesinde bilet, ürün ve dijital video içeriği satın alırken ve kişisel bilgilerini paylaşırken işbu Gizlilik Politikası metnini okumuş ve tarafının bilgilendirilmiş olduğunu kabul ve beyan eder.
Kullanıcı, https://shop.kidzaniabilet.com/ adresli internet sitesini kullandığı andan itibaren paylaşmış olduğu bilgilerin KidZania tarafından Kanun hükümleri doğrultusunda kullanılacağını kabul etmektedir.
KidZania, yasal düzenlemelerin değişmesi halinde ve/veya kendi idari ve ticari kararları doğrultusunda metin üzerinde değişiklik yapabilir ve/veya metni yenileyebilir. Kullanıcı, her bir satın alma işlemi esnasında kendi kişisel bilgilerini paylaşmadan önce işbu metni okumalı ve kontrol etmelidir. Kullanıcı, metnin değişikliğe uğramasından dolayı KidZania’dan herhangi bir hak talep edemez.
KidZania, Kullanıcı’nın açık rızasını alarak işbu Gizlilik Politikası kapsamında Kullanıcı bilgilerini, bilet, ürün veya dijital video içerik satış işlemleri, kendi düzenleyeceği kampanyalar ve KidZania’nın sponsoru olan firmaların düzenleyeceği kampanyalar ve KidZania’nın dahil olacağı kampanyalardan Kullanıcıları haberdar etmek, üyeliğinizi devam ettirmek ve bu hususlarla ilgili elektronik posta göndermek amacıyla kullanabilir. Ancak bu kapsamda rıza vermeyen Kullanıcılar’ın bilgileri pazarlama amacıyla kullanılmayacaktır. KidZania, Kullanıcı bilgilerini yukarıda sayılan hususlar dışında hiçbir amaç ve/veya hizmet dışında kullanmayacağını taahhüt eder.
İşbu internet sitesi vasıtasıyla Kullanıcı’ya ait ad ve soyad, adres, e-posta adresi, telefon numarası, kimlik bilgisi, kredi kartı ve banka bilgileri gibi birtakım bilgileri işlemekteyiz. Bunun yanında Kullanıcı, https://shop.kidzaniabilet.com/ adresli internet sitesinden bir bilet, ürün veya dijital video içerik satın alma işlemi gerçekleştirdiğinde Kullanıcı’ya ait ödeme bilgileri kendisinden talep edilir.
Kullanıcı’nın, kimlik bilgileri, kredi kartı ve banka bilgileri ve elektronik posta bilgileri satın alma işlemini gerçekleştirmek amacıyla üçüncü şahıslarla (bankalar), hak ve menfaatlerimizin korunması amacıyla avukatlar ve danışmanlar ile kanuni ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla denetçiler, resmi kurumlar ve mali müşavirler ile paylaşılabilecektir. Bunun yanında Kullanıcı’ya ait kişisel veriler, KidZania’nın yetkili, idari, resmi makamlardan talep olması halinde, diğer KidZania Şirketlerinin veya çalışanlarının, temsilcilerinin ve üstlenicilerinin (sözleşmelerimizin uygulatılması da dâhil) yasal haklarını veya mülkiyetlerinin korunması, diğer KidZania kullanıcılarının veya halkın güvenlik ve emniyetinin korunması, sitemizin bütünlüğünün korunması, sahtekârlığa karşı koruma sağlanması veya risk yönetimi amacıyla veya kanuna veya yasal süreçlere uyulması için gerekli olduğuna iyi niyetle inanıldığı takdirde Kullanıcı’ya ön bildirim yapmadan usulüne uygun biçimde ilgili makamlarla paylaşılabilir.
İzinli pazarlama faaliyetleri kapsamında onayınızı binaen tarafınıza herhangi bir pazarlama materyali gönderilmesi durumunda; örneğin, yarışmalar veya promosyonlarda bize yardımcı olması veya reklam hizmeti vermesi için siteyi barındıran üçüncü taraf bir hizmet sağlayıcı veya aracısını görevlendirebiliriz.
KidZania namına çalışan üçüncü taraf hizmet sağlayıcıların KidZania Şirketlerine veya bir operatöre hizmet sağlamak için kişisel verileri sadece bu Politika’ya tabi olarak kullanmayı kabul etmeleri gerekir.
KidZania tarafından https://shop.kidzaniabilet.com/ adlı internet sitesinde Kullanıcı’ya hizmet vermek amacıyla kaydedilen bilgiler, sitede Kullanıcı’ya sunulan hizmet kapsamı ve yukarıda yer alan durumlar dışında üçüncü kişilerle paylaşılmaz, üçüncü kişilere kullandırılmaz, kiralanmaz veya satılmaz.
İsimsiz, anonim veya kümelenmiş veriler gibi, bir şahsı tanımlamayan bilgiler bu Politika’nın kapsamına girmez. Bu tür bilgileri; sponsorlarımızla, reklam verenlerimizle ve yurtdışında bulunan KidZania ofisleri ile iletişim kurmak, hizmet sunumlarımızı değerlendirmek ve iyileştirmek amacı ile toplayabilir, kullanabilir ve açıklayabiliriz.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA AMAÇLARI
Kişisel verileriniz KidZania tarafından temel olarak Şirketimizin sunduğu hizmetlerden faydalanmanız için bilet organizasyonunun gerçekleştirilmesi, Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, şirket faaliyetlerinin yönetilmesi, park içi etkinliklerin düzenlenmesi, Şirket ürün ve faaliyetlerinden sizi haberdar edebilmek, internet sitelerimiz üzerinden gönderdiğiniz bilgileriniz üzerinden sizinle iletişime geçilmesi, kurumsal iletişim, hizmetlerimiz karşılığı faturalandırma ve diğer muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, ticari ve hukuk süreçlerimizin güvenliğinin sağlanması, mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hizmetlerimizden duyduğunuz memnuniyetin ölçülmesi ve bu doğrultuda hizmetlerimizin geliştirilmesi, risk yönetimi, Şirketimizle ilgili yeniliklerin ve diğer haberlerin paylaşılması, idari işlemlerin yürütülmesi, iş süreçlerinde güvenliğin ve planlı periyodik iç denetim faaliyeti gibi gerekli görülen denetimlerin sağlanması, Şirket bina güvenliğinin sağlanması, sözleşmesel taahhütlerinin yerine getirilmesi, Şirket faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması, iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yönetilmesi, kamu kurum ve kuruluşları nezdindeki süreçlerin yönetilmesi, sponsorlarımız, tedarikçilerimiz ve diğer iş ortaklarımız ile ilişkilerin yönetilmesi, suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi; değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb. işlemler, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirket politikalarının yürütülmesi ve benzeri amaçlar ile bağlantılı ve sınırlı olarak işbu websitesi vasıtasıyla kaydedilmekte ve işlenmektedir.

SAKLAMA SÜRESİ
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Şirketimize ve/veya tedarikçilerimize ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir. KidZania, saklama sürelerini her halükarda yasal yükümlülükleri ve ilgili zamanaşımı süreleri ışığında tespit etmektedir. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, kişisel veriler, veri işleme amacının ortadan kalkması halinde, verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep veya dayanak bulunmadığı sürece veriler Kanun’a uygun bir şekilde silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
Güvenlik, KidZania için ön planda gelir. Topladığımız ve depoladığımız bilgiler için uygun seviyede koruma sağlamak amacıyla ticari olarak makul ilkeler ve prosedürler uygulamadadır. Bu İlkelere tabi olan Kişisel Verileri kendilerine açıkladığımız üçüncü taraflardan da Kişisel Verileri korumak için benzer uygulamaları yürürlüğe koymaları talep edilir.

HUKUKİ SEBEP
Kişisel verileriniz KVKK m. 5/2 altında yer alan aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmekte ve yukarıda belirtilen kişi ve kurumlarla paylaşılmaktadır:
• Kanunlarda açıkça öngörülmesi
• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

BİLGİ EDİNME HAKKI
KidZania size Kişisel Verilerinizi düzenleme veya KidZania sistemlerinden çıkartma seçeneğini sunar. Kanun’un 11. maddesi uyarınca, KidZania’ya başvurarak ve [https://KidZaniabilet.com/index.php/iletisim/] adresinde yer alan formu doldurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:
1. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz,
2. Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz,
3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz,
5. Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteyebilirsiniz,
6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilirsiniz,
7. KVKK’nın 11. Maddesinin (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini isteyebilirsiniz,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilirsiniz ve
9. Kişisel verilerinizin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunun nasıl yapılacağına ilişkin detaylı bilgiye KidZaniabilet.com adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’ndan ulaşabilirsiniz. Ayrıca, KidZania’ya ilettiğiniz Kişisel Verilerinize erişim sağlamak, üzerinde düzeltme yapmak veya silmek isterseniz info@KidZania.com.tr adresine e-mail göndererek bu yönde talepte bulunabilirsiniz.

EBEVEYNLERE BİLDİRİM: ÇOCUKLARIN ÇEVRİMİÇİ GİZLİLİĞİ
Bir KidZania Parkından, KidZania uygulamasından veya KidZania çevrimiçi hizmetinden bir çocuk tarafından alınabilecek kişisel bilgilerin nasıl ele alınacağı ile ilgili KidZania ilkeleri ve uygulamaları için ebeveynleri uyarmak amacıyla KidZania aşağıdaki bilgileri sunar:
• Çocuklar ile KidZania çevrimiçi hizmetleri arasında çevrimiçi etkileşime izin vermek için KidZania ebeveynlerden ve velilerden Park izni alır.
• Ebeveynin ön izni olmadan, bir eğitim kurumunun ebeveyn adına izni olmadan veya bilgi toplamak için başka bir yasal veya ilkesel zemin olmadan (çocuğa yakın bir zarar riski gibi) KidZania çocuklardan kişisel bilgi toplamamayı, kullanmamayı veya açıklamamayı ilke edinmiştir. Eğer ebeveyn veya veli bilgilerin toplanmasına, kullanılmasına veya açıklanmasına onay vermeyi reddederse KidZania bu bilgileri toplamaz, kullanmaz veya açıklamaz.
• Eğer ebeveyn veya veli bir KidZania uygulamasının kullanımına izin verirse çocuk kendisinin bir fotoğrafını çeker ve KidZania tarafından temin edilen grafik unsurlarını kullanarak özelleştirebilir. KidZania çocuğunuzdan adı, yaşı veya doğum ayı/günü, cinsiyeti veya çocuğun yaşadığı ülke veya başka belirgin tanımlama özelliği olmayan temel biyografik bilgileri isteyebilir.
• Eğer ebeveyn veya veli nihai görüntünün ve biyografik verilerin KidZania tarafından işletilen web sitesine ve/veya sosyal medya platformuna çocuk tarafından yüklenmesini kabul ederse, bu durumda KidZania görüntüyü toplayabilir, kullanabilir ve uygulamanın ve web sitesinin diğer kullanıcılarına, KidZania web sitesini görüntüleyebilecek üçüncü taraflara, arama motorlarına veya halka açık çevrimiçi içeriklerin kataloğunu yapan başka teknolojilere, paydaşlara ve hizmet sağlayıcılara açabilir. Kullanıcıların içerik koyabileceği üçüncü taraf siteler, KidZania tarafından kontrol edilmez. KidZania bu üçüncü taraf sitelerin gizlilik prensipleri ve uygulamalarından sorumlu değildir.
• 6563 Sayılı Elektronik Ticaret’in Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un ilgili maddesi uyarınca; bünyemizden uygulamalarımız ve etkinliklerimizle ilgili olarak ticari elektronik ileti almak isteyen ebeveyn veya velilerin haberdar olmak istediklerine ilişkin ayrıca onay vermeleri gerekmektedir.
• Ebeveyn her zaman onayını geri alabilir ve çocuğunun kişisel bilgilerinin KidZania’nın sistemlerinden silinmesini isteyebilir. Böyle bir talep alındığında KidZania çocuğun içeriğini herkesin görüş alanından geri çeker, çocuğun içeriğinin bütün kopyalarını siler ve çocuğun siteye bir daha erişim sağlamasını reddeder.
• Ebeveyn çocuğu ile ilgili olarak KidZania’nın elinde bulunan kişisel bilgileri gözden geçirme talebinde de bulunabilir ve bu bilgilerin silinmesini isteyebilir. Onayı geri çekmek için, içeriğin veya kişisel verilerin silinmesi talebinde bulunmak veya çocuğunuzla ilgili elde bulundurulan kişisel bilgileri inceleme talebinde bulunmak için info@KidZania.com.tr adresinden KidZania ile temas kurabilirsiniz.

İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
Sitemizi görüntülemeniz için https://shop.kidzaniabilet.com/ sizden kişisel verilerinizi vermenizi veya kaydolmanızı talep etmez. Sorularınız olursa veya KidZania hakkında daha fazla bilgi sahibi olmayı iterseniz bizimle temas kurabilmeniz için size iletişim bilgilerini veririz. E-posta veya normal posta ile bizimle temas kurarsanız sorularınızı yanıtlamak, müşteri hizmetimizi iyileştirmek ve başka dâhili amaçlarla bize verdiğiniz kişisel verileri kullanabiliriz. Bize ilettiğiniz kişisel verileri sizin onayınız olmadan pazarlama amaçlı kullanmayız. Bir KidZania uygulamasının mobil cihazda kullanılması ile ilgili olarak KidZania asgari düzeyde kişisel bilgi isteyebilir. Bununla beraber, uygulama bir KidZania web sitesine, çevrimiçi hizmete veya bir üçüncü taraf hizmetine karşıdan veri yüklemek için kullanılmadığı sürece, o bilgiler sadece mobil cihazda depolanır ve KidZania tarafından toplanmaz. Kişisel bilgileri içerebilecek bilgileri internete yüklemek için uygulamaları kullanan yaşı küçük kullanıcılar hakkındaki endişelerden dolayı KidZania web sitesine küçükler tarafından yükleme yapılmasına izin verilmeden önce KidZania, uygulamanın onlar tarafından kullanılabileceğine dair ebeveynlerin veya velilerin onayını ister.

Oturum Açma Bilgileri: Siteye bağlanmanıza izin vermek için sunucularımız, bilgisayarınız ve tarayıcınız hakkında IP adresiniz, tarayıcı tipi, http başvuru verileri (KidZania’yı nereden ziyaret etiğiniz) gibi bilgileri ve başka yazılım ve donanım bilgilerini alır ve kaydeder. Eğer KidZania’ya mobil veya başka bir ticari elektronik cihazdan erişim sağlıyorsanız, o cihaza atanmış özgün cihaz tanımlayıcıyı veya o cihaz için başka işlem bilgilerini toplayabiliriz.

Çerez Politikası

Web sitelerimizi veya mobil sitelerimizi ziyaret ettiğinizde ‘’çerezler’’ aracılığıyla birçok farklı amaç doğrultusunda kişisel verilerinizi toplamaktayız. Bu konuda size karşı olabildiğince açık bir şekilde bilgi vererek şeffaflığın sağlanmasını amaçlamaktayız.

Bu politika, size çerezlerin ne olduğunu ve bunları nasıl kullandığımızı açıklama amacıyla oluşturulmuştur. Ayrıca, kullandığımız farklı çerez türleri ve bunları nasıl değiştirebileceğinizi veya silebileceğinizi açıklamaktayız.

Bu politikanın, çerez kullanımıyla ilgili size anlaşılabilir bilgiler sunmasını, ayrıca güvende hissetmenize yardımcı olmasını umuyoruz. Bu konu hakkında daha fazla sorunuz olması durumunda lütfen bizimle iletişim kurmaktan çekinmeyin.

Bu çerez Politikası revize edilme amacıyla her zaman değiştirilebilir. Çerez Politikası’nın ne zaman revize edildiğini görmek için bu sayfanın üst kısmındaki ‘’SON GÜNCELLEME TARİHİ’’ ifadesine bir göz atın. Bu Çerez Politikası’ndaki herhangi bir değişiklik, Çerez Politikası’nı sitemizde kullanılabilir hale getirdiğimizde geçerli olur.

Çerezler aracılığıyla toplanılan kişisel verileriniz hakkında daha detaylı bilgi için lütfen https://shop.kidzaniabilet.com web sitesindeki Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikamızı inceleyin.

ÇEREZ NEDİR?

Bir tarayıcı çerezi, cihazınızda depolanan ve internet siteleri ve mobil uygulamaların sizin hakkınızda bilgileri hatırlamasına yardımcı olan bir veri parçasıdır. İnternet depolaması ve belirleyicisi gibi diğer cihazınızla bağlantılı teknolojiler de benzer amaçlarla kullanılabilir. Bu politikada, diğer bütün teknolojileri tartışmak için ‘’Çerezler’’ diyeceğiz.

ÇEREZLERİ HANGİ AMAÇLARLA KULLANIYORUZ?

Çerezleri, verileriniz ve hesabınızı korumak, en popüler özellikleri saptamak, bir sayfaya yapılan girişi saymak, kullanıcı tecrübesini geliştirmek, servislerimizi güvenli tutmak, web sitemizi sizin ilgi ve ihtiyaçlarınıza göre ayarlamak ve kullanıcılarımıza çevrimiçi davranışsal reklam faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kullanıyoruz. Çerezler yukarıda bahsedilen işlevleri yerine getirmek için sizinle ilgili bilgileri hatırlamakta ve bu şekilde bu hizmetleri size sağlamamıza yardımcı olmaktadır.

ÇEREZ TÜRLERİ

Aşağıda sizler için web sitemizde ve mobil sitemizde kullandığımız çerez türlerini listelemiş bulunmaktayız. Bu çerezler aracılığıyla kişisel verileriniz işlenmektedir. Bu konuda daha detaylı bilgi için lütfen https://shop.kidzaniabilet.com adresindeki Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nı inceleyin.

Gerekli Çerezler: Temel çerezler; web sitemize ve mobil sitemize erişimin sağlanması ve bunların istenilen şekilde çalışması için gerekmektedir. Ayrıca bunlara bağlı servislerden ve hizmetlerden yararlanmanızı sağlamaktadır. Temel çerezlerin olmaması durumunda, web sitemizin ve mobil sitemizin sorunsuz bir şekilde sizler için çalışması mümkün olmayıp, talep ettiğiniz bazı hizmetler sekteye uğrayabilecektir.

Çerez Tipi Neden Bu Çerezi Kullanıyoruz?
local_storage_support_test Bu çerez; sitenin yüklenmesi için depolama yapmak ve sitenin hızlı yüklenmesini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

 Seçenekler: Tercih çerezleri; çevrimiçi ortamda hal ve davranışlarınız ve tercihleriniz hakkında kişisel verilerinizi toplamakta ve dil seçeneğinizi, diğer yerel ayarlarınızı hatırlamakta, bu şekilde site kullanımınızı sizlere özelleştirmemize yardımcı olmaktadır.

Çerez Tipi Neden Bu Çerezi Kullanıyoruz?
qtrans_front_language Dil çerezleri kullanıcının seçtiği dili depolamak ve doğru seçenekleri göstermek için kullanılmaktadır.

İstatistik Çerezleri: Bu çerezler, sosyal medya kullanıcılarını izleyerek pazar araştırma analizleri ve ürün geliştirme konusunda kullanılmaktadırlar.

Çerez Tipi Neden Bu Çerezi Kullanıyoruz?
_ga Google Universal Analytics ile ilişkisi olan bir çerezdir. Bu çerez, istemci tanımlayıcısı olarak rastgele oluşturulmuş bir numara atayarak benzersiz kullanıcıları ayırmak için kullanılır. Sitelerin analiz raporları için ziyaretçi, oturum ve kampanya verilerini hesaplamak için kullanılır.
_gat Google Universal Analytics ile ilişkilidir – yüksek trafik alanlarındaki verilerin toplanmasını sınırlar.
_gid ID bazlı bir kullanıcı ataması yaparak kullanıcıların siteyi nasıl kullandıklarını kayıt altına alır.

Google Analytics:

_utma

_utmb

_utmc

_utmt

_utmz

_ga

_gat

Web sitemiz; ziyaretçilerin web sitesini nasıl kullandığı, örneğin ziyaretçilerin en çok hangi sayfaları kullandıkları ve web sayfalarından hata mesajları alıp almadıkları hakkında bilgi toplamak için Google Analytics çerezlerini kullanır.

 ÇEREZLERİ YÖNETME

Birçok internet tarayıcısı, varsayılan olarak çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ayarlıdır. Bizim web sitemizden veya mobil sitelerimizden yararlandığınız zaman da aynı durum geçerlidir. Mevcut çerezleri cihazınızdan kaldırmak istiyorsanız tarayıcı seçeneklerinizi kullanarak bunu yapabilirsiniz. Ayrıca çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesini geleceğe dair de istememeniz durumunda tarayıcı ayarlarınızdan çerezleri engelleyebilirsiniz.

Kullandığımız çerezleri kaldırmanız veya engellemeniz durumunda; web sitemizde veya mobil sitemizde kullanıcı tecrübenizin birtakım etkileri olabileceğini ve sitenin daha fazla kullanılamayabileceğini göz önünde bulundurunuz. Tarayıcı ayarlarınızı çerezleri engelleme şeklinde değiştirmediğiniz takdirde, çerezlerimizi daha önce silmiş olsanız dahi sistemimiz, sitemizi ziyaret ettiğinizde veya tarafımızdan size gönderilen bir e-mailde yer alan bir linke tıkladığınızda çerez yerleştirecektir.

BİZİMLE BAĞLANTI KURMAK İÇİN

‘’Çerez Politikamız’’ hakkında başka sorularınız olması durumunda lütfen bizimle info@kidzania.com.tr adresinden iletişime geçiniz. Ayrıca, aşağıda yer alan adrese de ulaşmanız durumunda sizlere ‘’Çerez Politikamız’’ çerçevesinde sorularınız hakkında yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

Akasya Çocuk Dünyası A.Ş.

Adres: Akasya Alışveriş Merkezi Ankara Devlet Yolu Haydarpaşa 4.Km Çeçen Sok. Acıbadem İstanbul/Türkiye

Tel: 0850 200 54 39

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / Sicil no: 863931

DİĞER SİTELERE BAĞLANTILAR
Bu İlkeler https://shop.kidzaniabilet.com/ websitesini ve KidZania tarafından yayınlanan uygulamaları kapsar. KidZania, bir KidZania Şirketi veya KidZania İmtiyaz Sahibinin mülkiyetinde veya denetiminde olmayan üçüncü taraf web sitelerine de bağlantı verebilir. Bu üçüncü taraf web siteleri ziyaretçilerinin kişisel bilgilerini toplayabilir. Sponsorlarımızı ve ticari paydaşlarımızınkileri de içeren bu tür üçüncü taraf web sitelerinin, kuruluşların veya işletmelerin bilgi uygulamaları, kendilerine ait gizlilik ilkelerine tabi olup, bu İlkeler’in kapsamında veya kontrolünde değildir. KidZania bu sitelerin uygulamalarına kefil değildir ve sorumluluk üstlenmez. Sitemizden çıkarken kişisel verilerinizi vermeden önce, gireceğiniz her web sitesinin gizlilik ilkelerini kontrol etmenizi öneririz.

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
Bu İlkeler hakkında herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa bize aşağıdaki adresten ulaşın: Akasya Çocuk Dünyası A.Ş.
info@KidZania.com.tr
Adres: Akasya, Çeçen sok. No: 25 Acıbadem Üsküdar 34660 İstanbul, Türkiye
Telefon: 0850 200 5439

Akasya Çocuk Dünyası
KidZania Dijital Satış Politikası
Akasya Çocuk Dünyası A.Ş (“Kidzania”) olarak hedefimiz; biletinizi, ürününüzü veya dijital video içeriğinizi en kısa sürede, en kolay şekilde satın almanızı sağlamaktır. Aşağıdaki Satış Politikamızı müşteri olarak sizi memnun kılacak ve www.kidzania.com.tr’daki https://shop.kidzaniabilet.com/ uzantısı üzerinden satın alım süreci konusunda sizi bilgilendirecek şekilde tasarladık. Bu Satış Politikası, Kullanım Koşullarımızın da bir bölümünü oluşturur. Web sitemizden bilet, ürün veya dijital video içerik alım işlemlerini gerçekleştirerek, Satış Politikası hükümlerini okuduğunuzu, anladığınızı ve içeriğini aynen kabul etmiş sayılacağınızı belirtir, satış politikası hükümlerinin aksine bir talebinizin ya da şikâyetinizin olması durumunda, herhangi bir bilet, ürün veya dijital video içerik alım işlemi gerçekleştirmeden önce, 0850 200 54 00 numaralı yardım hattına başvurmanızı öneririz.

Bilet, Ürün ve Dijital Video İçerikler ile İlgili Şart ve Koşullar
1. Bileti, ürünü veya dijital video içeriği satın alan kişi, satın aldığı bileti, ürünü veya dijital video içeriği hiçbir ticari amaç gütmeksizin, münhasıran şahsi kullanımı için satın aldığını, hiçbir ticari iş veya faaliyet için kullanmayacağını beyan ve taahhüt eder. Örnek vermek gerekirse, satın alınan bilet, ürün veya dijital video içerik üçüncü kişilere her ne şekilde olursa olsun satılamaz, biletin, ürünün veya dijital video içeriğin ilave ücretle ya da başka şekilde satışı teklif edilemez; satın alınan bilet, ürün veya dijital video içerik reklam, yarışma ve çekilişler de dahil olmak üzere promosyon veya diğer ticari amaçlarla kullanılamaz. Biletin, ürünün veya dijital video içeriğin üzerinde yazılı fiyattan daha yüksek bir fiyatla satılması veya satışına teşebbüs edilmesi, hiçbir ücret iadesine veya başkaca taleplere hak kazandırmaksızın, bilete, ürüne veya dijital video içeriğe el koyma ve/veya satışının iptali için haklı bir sebep teşkil eder.
2. Etkinlikler için kişi başı maksimum bilet, ürün veya dijital video içerik adedini Akasya Çocuk Dünyası A.Ş belirler. Bu uygulamanın amacı, haksız bilet alımlarının önüne geçmektir.
3. Biletler, ürünler ve dijital video içerikler https://shop.kidzaniabilet.com/ uzantısı aracılığıyla satılır. Tüm satış kanalları aynı havuza eriştiğinden etkinliklerde biletler, ürünler veya dijital video içerikler hızlı bir şekilde tükenebilir. Bazı durumlarda ilave bilet, ürün veya dijital video içerik satışa çıkarılabilir bu kapsamda herhangi bir garanti de veremeyeceğimizi belirtiriz.
4. İnternet kanalı ile alınan biletler, ürünler veya dijital video içerikler elektronik ortamda saklanabilir halde ve Kidzania sistemi içinde geçerli olabilecek barkod içermekte olup kontrol ve muhafaza yükümlüğü size aittir.
5. Bilet satışı ile gerçekleşecek etkinliklere ilişkin olarak; Kidzania çeşitli sebeplerle etkinlikleri iptal edebilir veya tarihlerini değiştirebilir. Bu durumda uygulanacak prosedürü Kidzania belirler ve iletişim bilgileriniz mevcut ise duyurur. Bununla birlikte bilet hamillerinin etkinlik tarihinden önce iptalden veya değişiklikten haberdar edileceği konusunda hiçbir taahhütte ve/veya garantide bulunamayız.
6. Kural olarak, dijital video içerik satışları kesindir. Satılan dijital video içeriklerinin değiştirme ya da para iadesi yapılmaz.
Bilet ve ürünlere ilişkin olarak ise; süresi içerisinde cayma hakkının kullanılması ve etkinliğin iptal edilmesi haricinde, satılan biletler, ürünler veya dijital video içerikler satış işlemi sonrasında hiçbir şekilde iptal edilmez, değiştirilmez ve ücret iadesi yapılmaz. Ancak, bilete ilişkin olarak; bilet sahibinin tarihi değiştirilmiş etkinliğe katılmasının mümkün olmadığı hallerde bilet hamillerine ücret iadesi yapılabilir. Ücret iade tutarları, satın alınan biletin üzerinde yazılı ücret ve bilet başına uygulanan ilgili hizmet bedeli ile sınırlı olup, işlem bedeli ya da sair başkaca bir bedelin talebi mümkün değildir. İptal edilen ve ertelenen etkinliklerde bilet tutarını iade edebilmemiz için, şahsen Akasya Çocuk Dünyası Satış Noktalarına başvurmanız gerekmektedir. İptal edilen veya değişiklik yapılan etkinliklerle ilgili daha fazla bilgiyi web sitemizde bulabilirsiniz.
Şu kadar ki; satın alınan bilet ve ürünler ile ilgili olarak yasal süre olan satın alma tarihinden itibaren 14 gün içerisinde cayma hakkı kullanılabilir. Aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz:
1) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde,
2) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde,
3) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmelerde,
4) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde,
5) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde,
6) Malın tesliminden sonra ambalajının, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde,
7) Kitap, dijital içerik (bilgisayar programı, uygulama, oyun, müzik, video ve metin gibi dijital şekilde sunulan her türlü veri) ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde,
8) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde,
9) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde,
10) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya alıcıya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde.

Bu metin onaylanmakla birlikte Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği cayma hakkına ilişkin bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığını kabul edilmiş olur.

7. Kidzania’ya “KidZania Dijital” üzerinden sağlanacak katılım, Akaya Çocuk Dünyası AŞ’nin belirlediği kural ve düzenlemelere bağlı olarak yapılır. Genel olarak “KidZania Dijital” üzerinden yapılacak katılımlarda ise satın almış olduğunuz bilet, ürün veya dijital video içerik doğrultusunda aktivite saatinde canlı ve interaktif olarak düzenlenecek dijital aktivitelere katılım sağlamadığınızda katılım hakkınızı kaybetmiş olursunuz.
8. Bilet, ürün veya dijital video içerik satın alma işlemiyle ilgili bilgi almak isterseniz, işleminizi tamamlarken size verdiğimiz referans numarası ile Müşteri Hizmetleri’ni arayabilirsiniz.
9. Bu şart ve koşulların tamamı Türk Hukukuna tabidir.

Bilgilendirme Kabulü
KidZania İstanbul dahilinde düzenlenen her türlü kampanya ilişkin bilgilendirmenin ve yine KidZania İstanbul’a ilişkin her türlü tanıtımın tarafıma 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca “Ticari Elektronik İleti” olarak kabul edilen bilgilendirme kısa mesajı ve elektronik posta vasıtası ile gönderilmesine aynı kanunun 6.Maddesi kapsamında onay veriyorum.

Genel Kurallar
https://shop.kidzaniabilet.com/ uzantısı üzerinden ürün veya dijital video içerik ile birlikte günlük/haftalık/aylık paketler halinde bilet satın alınabilir. Ödenecek olan ücretler günlük/haftalık/aylık paketlere göre değişiklik gösterecektir.

Aktivite Alanı Kuralları
KidZania Dijital kapsamında; çocukların, KidZania’da eğlenerek ve öğrenerek gerçekleştirdiği aktiviteleri video ve youtube üzerinden de deneyimleyebilecekleri bir dijital platforma taşınmıştır. Bu platformda, daha önce yüklenen aktivite videoları paylaşılacak ve youtube üzerinden canlı aktiviteler düzenlenecektir.